fbpx

Bezpłatny Program Szczepień

Dla wszystkich w wieku 50-64 lat lub osób w wieku 25-49 lat z grup ryzyka zachorowań na grypę

Uczestnictwo w Programie:

Planowane jest objęcie działaniami edukacyjnymi oraz podanie szczepionki łącznie 45 000 mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Populację docelową stanowić będą osoby w wieku 50-64 lata z terenu MOF Poznania oraz osoby w wieku aktywności zawodowej (25-49 lata) z wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz NIZP-PZH grup ryzyka zachorowań na grypę, tj. osoby kontaktujące się w pracy z dużą liczbą ludzi.

Są to między innymi:

• pracownicy ochrony zdrowia, urzędnicy (urzędy miast i gmin, skarbowe, celne, ZUS i in.);
• pracownicy handlu;
• pracownicy transportu (m.in. Polskich Kolei Państwowych, Kolei Wielkopolskich i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego);
• pracownicy oświaty i uczelni wyższych.

Uczestnictwo w programie i skorzystanie ze szczepień przeciwko grypie jest całkowicie bezpłatne.

Szczepionka

Na sezon jesienno-zimowy 2022/2023 przewidziano realizację szczepień przeciw grypie przy wykorzystaniu trójwalentnej szczepionki Vaxigrip tetra. Szczepionka Vaxigrip tetra jest wskazana do zapobiegania grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce. Szczepionka jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia – WHO (dla Półkuli Północnej) oraz z zaleceniami Unii Europejskiej.

Okres realizacji Programu:
Lata 2019-2022. Okres trwania Programu to 36 miesięcy.
Finansowanie Programu:
Realizacja programu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Program stanowi element tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). ZIT to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów i przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć (Dowiedz się więcej o mechanizmie ZIT).
Dokument Programu do pobrania:
Cele i znaczenie Programu

Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości z zakresu profilaktyki grypy oraz zwiększenie poziomu wyszczepialności przeciwko grypie wśród mieszkańców MOF Poznania.

Program ma status Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ) i uzyskał opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

 

Program jest realizowany w ramach projektu unijnego pt. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań”, dofinansowanego ze środków poddziałania 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

Dofinansowanie projektu z UE 15 407 800,00 pln.

 

Cele szczegółowe Programu:
• Zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników projektu na temat prewencji zachorowań na grypę, w tym głównie w miejscu pracy i przy współistnieniu wybranych czynników ryzyka.
• Zwiększenie liczby mieszkańców MOF Poznania w wieku produkcyjnym objętej programem bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie o 45 000 osób w ciągu 3 lat trwania programu.

Oczekiwane efekty realizacji Programu:

• osiągnięcie wysokiej frekwencji osób objętych programem;
• zaszczepienie 45 000 osób w wieku 25-64 lata;
• obniżenie liczby zachorowań na grypę;
• obniżenie liczby hospitalizacji;
• spowodowanych grypą i jej powikłaniami;
• zmniejszenie ryzyka zachorowania;
• zmniejszenie skutków wywołanych infekcją wirusem grypy;
• zahamowanie wzmożonego zimowego wzrostu zachorowań na grypę;
• podwyższenie liczby osób, które będą korzystać ze szczepień zalecanych w przyszłości, w związku z pozytywnymi doświadczeniami osób aktualnie objętych programem profilaktycznym;
• zmniejszenie długości absencji chorobowej u osób pracujących w zakładach pracy biorących udział w programie i z tym związanych kosztów.

 

Unikalny charakter programu, którym jest jego wartość edukacyjna spowoduje nie tylko zwiększenie wiedzy wśród uczestników programu na temat profilaktyki grypy (m.in. mieszkańców, pracodawców i profesjonalistów) ale i spowoduje zachęcenie przez uczestników programu do szczepień również najbliższej rodziny i przyjaciół.

Podmioty odpowiedzialne za realizację Programu