fbpx

Bezpłatny Program Szczepień

Dla wszystkich w wieku 50-64 lat lub osób w wieku 25-49 lat z grup ryzyka zachorowań na grypę

Uczestnictwo w Programie:

Planowane jest objęcie działaniami edukacyjnymi oraz podanie szczepionki 
łącznie 45 000 mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Populację docelową stanowić będą osoby w wieku 50-64 lata z terenu MOF Poznania oraz osoby w wieku aktywności zawodowej (25-49 lata) z wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz NIZP-PZH grup ryzyka zachorowań na grypę, tj. osoby kontaktujące się w pracy z dużą liczbą ludzi. Są to między innymi:
 • pracownicy ochrony zdrowia,
 • urzędnicy (urzędy miast i gmin, skarbowe, celne, ZUS i in.),
 •  pracownicy handlu,
 •  pracownicy transportu (m.in. Polskich Kolei Państwowych, Kolei Wielkopolskich i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego),
 •  pracownicy oświaty i uczelni wyższych.
Uczestnictwo w programie i skorzystanie ze szczepień przeciwko grypie jest całkowicie bezpłatne.
Jeśli chcesz sprawdzić czy spełniasz kryteria uczestnictwa w Programie – wypełnij formularz kwalifikacyjny dostępny na naszej stronie.

Szczepionka

Na sezon jesienno-zimowy 2021/2022 przewidziano realizację szczepień przeciw grypie przy wykorzystaniu czterowalentnej szczepionki Influvax. Szczepionka Influvax jest wskazana do zapobiegania grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce. Szczepionka jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia – WHO (dla Półkuli Północnej) oraz z zaleceniami Unii Europejskiej.

Okres realizacji Programu:

Lata 2019-2022. Okres trwania Programu to 36 miesięcy.

Finansowanie Programu:

Realizacja programu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
Program stanowi element tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). ZIT to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów i przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć (Dowiedz się więcej o mechanizmie ZIT).

Cele i znaczenie Programu

Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości z zakresu profilaktyki grypy oraz zwiększenie poziomu wyszczepialności przeciwko grypie wśród mieszkańców MOF Poznania.

Program ma status Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ) i uzyskał opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Program jest realizowany w ramach projektu unijnego pt. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań”, dofinansowanego ze środków poddziałania 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

Cele szczegółowe Programu:

 • Zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników projektu na temat prewencji zachorowań na grypę, w tym głównie w miejscu pracy i przy współistnieniu wybranych czynników ryzyka.
 • Zwiększenie liczby mieszkańców MOF Poznania w wieku produkcyjnym objętej programem bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie o 45 000 osób w ciągu 3 lat trwania programu.

Oczekiwane efekty realizacji Programu:

 • osiągnięcie wysokiej frekwencji osób objętych programem,
 • zaszczepienie 45 000 osób w wieku 25-64 lata,
 • obniżenie liczby zachorowań na grypę,
 • obniżenie liczby hospitalizacji spowodowanych grypą i jej powikłaniami,
 • zmniejszenie ryzyka zachorowania,
 • zmniejszenie skutków wywołanych infekcją wirusem grypy,
 • zahamowanie wzmożonego zimowego wzrostu zachorowań na grypę,
 • podwyższenie liczby osób, które będą korzystać ze szczepień zalecanych w przyszłości, w związku z pozytywnymi doświadczeniami osób aktualnie objętych programem profilaktycznym,
 • zmniejszenie długości absencji chorobowej u osób pracujących w zakładach pracy biorących udział w programie i z tym związanych kosztów.

 

Unikalny charakter programu, którym jest jego wartość edukacyjna spowoduje nie tylko zwiększenie wiedzy wśród uczestników programu na temat profilaktyki grypy (m.in. mieszkańców, pracodawców i profesjonalistów) ale i spowoduje zachęcenie przez uczestników programu do szczepień również najbliższej rodziny i przyjaciół.

Podmioty odpowiedzialne za realizację Programu:

Dokument Programu do pobrania: